Objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Czym są zaburzenia ze spektrum autyzmu?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ang.- autism spectrum disorder, ASD) obejmują zaburzenia neurorozwojowe mające swój początek we wczesnym dzieciństwie. Charakterystyczne dla nich są zaburzenia w zakresie:

 • zainteresowań - dzieci zamykają się w "swoim świecie", nie domagają się popularnych lub typowych zabawek, mogą godzinami bawić się lub obserwować jedną zabawkę lub rzecz (np. wozy strażackie, specyficzne programy telewizyjne, liście) oraz ciągle o nich opowiadać (każda próba zmiany tematu wiąże się z powrotem do specyficznego zainteresowania dziecka).
 • zachowań - osoby z ASD posiadają sztywność zachowania, która objawia się wystąpieniem oporu dziecka w momencie zaburzenia ustalonego lub zastanego przez nie porządku. Problemem może być zmiana kolejności wykonywanych czynności, np. podczas mycia się, zmiana trasy dojazdowej do przedszkola/szkoły czy naruszenie ustalonego porządku dnia. Częsta u osób z ASD jest powtarzalność zachowań takich jak układanie przedmiotów jeden na drugim lub w linii.
  Osoby z ASD często cierpią z powodu zaburzeń stymulacji – niektóre z bodźców są dla nich zbyt silne (zbyt mocno stymulujące, np. niektóre dźwięki, materiały – co wywołuje napad paniki lub agresji w pozornie normalnej sytuacji), a niektóre – zbyt słabe (np. własny dotyk). Częstym jest również występowanie zachowań autoagresywnych (stimming) – np. uderzanie głową o ścianę, szczypanie się, wyrywanie włosów, bicie samego siebie. Pojawienie się stimmingu może wynikać z właśnie niedostatecznej autostymulacji lub współistniejących zaburzeń lękowych.
 • relacji międzyludzkich i komunikacji społecznej - zaburzeniu ulega rozwój mowy (który zazwyczaj jest pierwszym zauważanym przez otoczenie objawem ASD). Dziecko może nauczyć się sylab i pierwszych słów, po czym po kilku miesiącach zapomina tego, czego się nauczyło. Często pojawia się język własny, używany do zabawy, jednak niemożliwa jest za jego pomocą komunikacja z rówieśnikami. Możliwe jest również niewykształcenie mowy. Dzieci, które wykształciły mowę mogą wygłaszać z pamięci w różnych nieodpowiednich momentach zdania zasłyszane w bajkach lub reklamach. Zaburzone jest również rozumienie przenośni i zwrotów niedosłownych. Dzieci z ASD nie reagują uśmiechem na twarze bliskich i sporadycznie nawiązują z nimi kontakt wzrokowy (błądzą wzrokiem, mają "pusty wzrok"). Zachowanie dzieci z ASD w stosunku do rówieśników jest mniej poradne, z racji trudności z rozeznaniem czyjegoś nastroju, ubogiej mimiki czy braku umiejętności podtrzymania konwersacji. Napotykają również trudności w rozwijaniu empatii, mogą nie uwzględniać reguły wzajemności. Subtelne zmiany i znaki w zachowaniu, takie jak zmiana tonu głosu, uśmiech czy zmrużenie oka u osób postronnych mogą być niezauważane przez dzieci lub uważane za budzące dezorientację. Osoby z autyzmem wysokofunkcjonującym mogą zdawać sobie sprawę z tych trudności i jednocześnie próbować budować relacje i przyjaźnie, jednak ich zachowanie często jest odbierane przez rówieśników za dziwaczne i specyficzne, co może prowadzić do poczucia opuszczenia i alienacji.

Przyczyny występowania ASD nie są poznane – sugeruje się, iż etiologia obejmuje wiele czynników:

 • czynniki genetyczne - częstość występowania ASD u bliźniaków jednojajowych jest znacznie większa niż u bliźniaków dwujajowych oraz większa u rodzeństwa dzieci z ASD[1]. Jednakże, nie jest możliwe określenie ryzyka wystąpienia ASD u dziecka, ponieważ za występowanie objawów nie odpowiada jeden gen - aktualnie znanych jest około 30 genów, w których zmiany mogą być odpowiedzialne za występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu[2].
 • zaburzenia budowy i funkcjonowania mózgu - nadaktywność ciał migdałowatych odpowiadających w mózgu za odczuwanie strachu, występowanie zmian w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym podczas obserwowania twarzy ludzi w porównaniu z osobami zdrowymi, zmiany w poziomach neuroprzekaźników i inne[3].
 • zaburzenia przebiegu ciąży i porodu – przypuszczalny jest związek występowania ASD z wewnątrzmacicznym zakażeniem wirusem różyczki[4-6]. Przeciwciała przeciwko strukturom centralnego układu nerwowego dziecka krążące w krwi matki (podobne do tych które powodują zapalenie mózgu Rasmussena) mogą być również odpowiedzialne za rozwój zaburzeń[7]. Sugeruje się także wpływ także innych czynników działających w trakcie ciąży takich jak zaburzenia rozwoju łożyska, niedotlenienie mózgu dziecka, depresja, nadciśnienie ciążowe, stan przedrzucawkowy czy inne zakażenia[8].
 • leki zażywane w ciąży – talidomid i kwas walproinowy zażywane w ciąży mają udowodniony negatywny wpływ na rozwój objawów ASD u dziecka[9. 10]. Sugeruje się także negatywny wpływ inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)[11].
 • niedobory żywieniowe – występujące zarówno w ciąży, jak i u noworodka (szczególnie ważne są niedobory substancji takich jak witamina D, żelazo, kwas foliowy)[12].
 • zanieczyszczenia środowiska – sugerowany jest wpływ zanieczyszczeń takich jak dym tytoniowy, spaliny samochodowe, pestycydy czy metale ciężkie[13].
 • izolacja społeczna – niemal 10% dzieci wychowywanych w złych warunkach w rumuńskich sierocińcach, które zostały adoptowane w późniejszym czasie przez rodziny brytyjskie wykazywały objawy ASD[14].
Należy mieć na uwadze, że nie ma związku między częstszym występowania ASD u dzieci a szczepieniem przeciwko różyczce, śwince i odrze[5]. Czynnikami ochronnymi wydają się być: suplementacja w trakcie ciąży kwasu foliowego w dawce >600 ug, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA), witaminy D i żelaza oraz karmienie piersią[8].

Należy mieć na względzie fakt, że nie wszystkie wyżej opisane objawy muszą występować u jednej osoby – zaburzenia ze spektrum autyzmu charakteryzują się występowaniem szerokiego wachlarza bardziej lub mniej specyficznych objawów o zróżnicowanym nasileniu.

Wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu

Pierwsze objawy ASD często pojawiają się już w pierwszych sześciu miesiącach życia dziecka, zwykle nasilając się z czasem (choć wrażenie nasilania się może wynikać ze spowolnienia lub zatrzymania rozwoju umiejętności komunikacji i mowy w porównaniu do innych dzieci). Przykładowymi wczesnymi objawami występującymi u dziecka z ASD są:[15]

 • dziecko nie uśmiecha się do ludzi w 6 m.ż.
 • nie reaguje na swoje imię w 12 m.ż.
 • nie wskazuje ani nie używa gestów w 12 m.ż.
 • nie wypowiada pojedynczych słów w 16 m.ż.
 • nie wypowiada dwuwyrazowych fraz w 24 m.ż.
 • powtarza słowa lub frazy (echolalia)
 • mówi w specyficzny „płaski” sposób (nie intonuje)
 • unika kontaktu wzrokowego
 • woli bawić się w samotności
 • nie dzieli zainteresowań z innymi
 • nie udaje podczas zabaw (np. karmienia lalek)
 • układa zabawki w linię
 • bawi się zawsze w ten sam sposób
 • skupia się na częściach zabawki (np. kółkach)
 • staje się smutne, złe i drażliwe przez minimalne zmiany w otoczeniu
 • musi utrzymywać codzienną rutynę (np. kolejność czynności przed spaniem)
 • jest agresywne wobec innych i siebie
 • nie boi się lub boi się bardziej niż przeciętne dziecko
 • wykazuje nietypowe reakcje na dźwięki, zapachy, odczucia i wygląd (np. hałasy)
 • mimika dziecka jest uboga
 • unika lub opiera się przed fizycznym kontaktem
 • traci jakiekolwiek umiejętności nabyte wcześniej

Częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

Częstość występowania ASD w populacji światowej nie jest dokładnie określona. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje ją na 1:160, choć inne, nowsze źródła podają wartości nawet dwukrotnie wyższe[16]. Raportowana częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu w Europie jest zróżnicowana – od 20-30/100 tys. w Chorwacji po 1150/100 tys. w Szwecji. W Stanach Zjednoczonych 2,5% rodziców zgłasza, iż ich dziecko otrzymało diagnozę ASD[17]. W Polsce dokładna częstość występowania ASD nie jest znana – wstępne badania z dwóch województw określają ją na 350/100 tys. dzieci[18]. Wydaje się, że rosnąca w ostatnich latach ilość zarejestrowanych przypadków ASD wynika z większej ilości zdiagnozowanych przypadków aniżeli zmian w częstości występowania fenotypu ze spektrum autyzmu[19].


Współwystępowanie z innymi chorobami

Niemal ¾ z dzieci z ASD cierpi z powodu innej choroby somatycznej lub zaburzenia psychicznego. Choroba współwystępująca może ujawnić się u dziecka z ASD w każdym momencie jego życia, a niektóre z nich z racji swoich objawów i powikłań wpływają zarówno na przeprowadzane interwencje i terapie, jak i na opóźnienie procesu diagnostycznego z racji nakładania się objawów zaburzeń.

Najczęstsze jednostki chorobowe współwystępujące z ASD to[20]:
 • zaburzenia lękowe – u osób z ASD objawiają się częstszym występowaniem zachowań autodestrukcyjnych i mających na celu samostymulację (tzw. stimming – są to przykładowo manieryzmy dotyczące ruchów dłoni i palców, posturyzmy, nietypowe ruchy całego ciała, powtarzalne zachowania (np. otwieranie i zamykanie okien), stymulacja wizualna (np. kręcące się obiekty) czy słuchanie tej samej piosenki czy dźwięku non-stop), zadawaniem podobnych pytań w kółko oraz problemami ze snem[21,22]. Zaburzenia lękowe występują u 40-60% dzieci z ASD i są leczone metodami farmakologicznymi, terapią behawioralną i poznawczo-behawioralną (cognitive-behavioural therapy, CBT) i metodami relaksacyjnymi.
 • zaburzenia hiperkinetyczne – szczególnie zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD), który nakładając się na ASD nasila objawy zaburzeń koncentracji, uwagi i przejawia się nadmierną impulsywnością[23]. Terapia polega na zastosowaniu metod behawioralnych i farmakoterapii.
 • zaburzenia snu – najczęściej obserwuje się problemy z zasypianiem, utrzymaniem snu, występowanie koszmarów sennych i somnambulizm (lunatykowanie). Występowanie problemów ze snem zaobserwowano u 2/3 osób z ASD w którymś z etapów ich życia[24,25].
 • zaburzenia depresyjne – u dzieci z ASD głównym objawem depresji jest nieznośny dla otoczenia, zmienny nastrój niż utrzymywanie się obniżonego nastroju i anhedonia. Depresja jest szczególnie częsta u dzieci wysoko funkcjonujących, które zdają sobie sprawę ze swoich trudności społecznych[22,26]. Najlepszą terapią depresji jest połączenie CBT wraz z farmakoterapią, co jest bywa trudne lub niemożliwe u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (obsessive compulsive disorder, OCD) - ciężkie do rozpoznania u dzieci z ASD z racji występowania u nich powtarzalnych myśli, słów i gestów. Kluczowe staje się odróżnienie tego, czy dana myśl/czynność jest niechcianym czynnikiem – wtedy staje się to objawem OCD. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne częściej występują u młodszych osób[26].
 • zaburzenia dwubiegunowe – depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej u dzieci z ASD objawia się podobnie jak depresja bez manii (tj. głównie zmiana zachowania). Zaburzenia dwubiegunowe występują stosunkowo rzadziej u osób z ASD niż wyżej opisane zaburzenia psychiczne[26].
 • zespół Downa – u około 40% dzieci z trisomią chromosomu 21 można zaobserwować objawy ASD[27].
 • zespół Tourette’a – objawia się występowaniem tików werbalnych i ruchowych u osoby chorej. Około 4-5% dzieci z ASD przedstawia objawy zespołu Tourette’a, a kolejne 10% prezentuje jakiś rodzaj tików. Zespół Tourette’a i tiki ruchowe częściej występują u dzieci z umiarkowaną i ciężką niepełnosprawnością umysłową[28].
 • zespół łamliwego chromosomu X (fragile X syndrome, FRAX) – najczęstsza genetyczna przyczyna dziedziczonej niepełnosprawności intelektualnej występująca głównie u chłopców (dziewczynki zazwyczaj prezentują trudności w nauce). Mutacja genu FMR1 powoduje wystąpienie specyficznych objawów – charakterystycznego wyglądu twarzy (pociągła twarz, wysokie czoło, duży obwód czaszki, odstające uszy, zez, prognatyzm, nadmierna ruchomość w stawach), makroorchidyzmu (powiększenia jąder), zespołu Barlowa (wypadanie płatka zastawki mitralnej), przewlekłych zapaleń zatok i ucha środkowego, refluksu oraz napadów padaczkowych. Często występuje również nasilona nieśmiałość i utrudniony kontakt wzrokowy. Osoby z FRAX często prezentują objawy zbliżone do ADHD oraz ASD – stąd ciężkie różnicowanie. Jedynie część dzieci z ASD choruje na FRAX, jednakże wśród osób z FRAX aż 25-33% chorych cierpi z powodu zaburzeń ze spektrum autyzmu[29,30].
 • stwardnienie guzowate (zespół Bourneville’a) – jedna z fakomatoz (chorób nerwowo-skórnych) charakteryzująca się występowaniem objawów skórnych: znamiona bezbarwne na tułowiu i kończynach, guzków Pringle’a na twarzy (czerwono-różowe grudki) oraz brązowożółtych włókniaków czoła jak i objawów neurologicznych (przede wszystkim padaczka, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia osobowości). W mózgu stwierdza się występowanie guzków wokół komór. Częste są również niezłośliwe guzy powstające w sercu, nerkach, wątrobie i siatkówce. Pewne rozpoznanie stwardnienia guzowatego ustala się na podstawie występowania dwóch objawów dużych lub jednego objawu dużego i dwóch małych. Do objawów dużych należą między innymi zmiany skórne (guzki Pringle'a, ponad 3 znamiona bezbarwne) i zmiany narządowe (guzki korowe mózgu, guzy w sercu, nerkach). Nie ma możliwości całkowitego wyleczenia stwardnienia guzowatego. Stwardnienie guzowate występuje u do 4% osób z ASD[29,30].
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe – bardzo częste są zaparcia, czynnościowe bóle brzucha, biegunki i nietrzymanie kału, rzadziej pojawiają się choroba refluksowa przełyku czy wzdęcia. Nie do końca poznana jest etiologia częstszego występowania tych problemów w populacji osób z ASD – sugeruje się wpływ mikrobioty jelitowej, zwiększoną przepuszczalność jelit, spowolniony pasaż jelitowy czy błędy żywieniowe (osoby z ASD często cechują się przyzwyczajeniami co do ulubionych posiłków – czasami mogą być one jedynymi, które spożywają)[31,32]
 • niepełnosprawność intelektualna – różnicowanie między występowaniem niepełnosprawności intelektualnej a ASD u dziecka oraz nakładaniem się tych obu zaburzeń jest bardzo trudne. Wynika to z faktu, iż ocena ilorazu inteligencji (IQ) opiera się między innymi na ocenie umiejętności słownych i leksykalnych, z którymi osoby z ASD mogą mieć znaczny problem. Zazwyczaj dzieci z ASD radzą sobie z umiejętnościami niewerbalnymi, takimi jak puzzle czy rysowanie. Część naukowców uważa, że spadek IQ wynika z zaburzeń tworzenia i utrzymywania więzi[29,30, 33].
  Uważa się, że aktualnie niepełnosprawność intelektualna (tj. IQ < 70) występuje u 30-40% dzieci z ASD, a kolejne 20-25% posiada niski prawidłowy iloraz inteligencji (IQ w granicach 71-85). Dane wcześniejsze sugerowały, że aż 50-60% dzieci z ASD może być niepełnosprawna intelektualnie – spadek tej wartości wynika przede wszystkim z rosnącą liczbą dzieci, która została poddana terapii poprawiającej ich funkcjonowanie w społeczeństwie.
 • zaburzenia ruchowe – obejmują one zarówno motorykę dużą (problemy z równowagą, niezdarność, problemy z chodzeniem) jak i małą (niezgrabne chwytanie, pisanie, używanie sztućców). Zaburzenia ruchowe mogą dotyczyć także aparatu mowy, co utrudnia rozumienie słów wypowiadanych przez dziecko. Około 80% dzieci z ASD przejawia zaburzenia ruchowe, które mogą być wykorzystane jako „wczesny sygnał” informujący o występowaniu ASD[34].
 • padaczka i drgawki – występowanie padaczki u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu może być powiązane genetycznie (ten sam gen odpowiada za występowanie objawów padaczki jak i ASD). Współwystępowanie obu tych zaburzeń określa się na 20-30% wszystkich osób z ASD. Występowanie drgawek najczęstsze jest u małych dzieci i nastolatków. Najbardziej narażone na wystąpienie epizodu drgawkowego są osoby z poważną niepełnosprawnością intelektualną, innym zaburzeniem neurologicznym czy te, które wykazują regres rozwojowy[35].

Bibliografia

[1] Beaudet AL. Autism: Highly heritable but not inherited. Nature Medicine. 2007;13(5):534-536. doi:10.1038/nm0507-534
[2] Chaste P, Leboyer M. Autism risk factors: Genes, environment, and gene-environment interactions. Dialogues in Clinical Neuroscience. 2012;14(3):281-292.
[3] Sadock B, Sadock V, Ruiz P. Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. LWW; 2014.
[4] Chess S. Autism in children with congenital rubella. Journal of Autism and Childhood Schizophrenia. 1971;1(1):33-47. doi:10.1007/BF01537741
[5] Hviid A, Hansen JV, Frisch M, Melbye M. Measles, mumps, rubella vaccination and autism a nationwide cohort study. Annals of Internal Medicine. 2019;170(8):513-520. doi:10.7326/M18-2101
[6] Libbey JE, Sweeten TL, McMahon WM, Fujinami RS. Autistic disorder and viral infections. Journal of NeuroVirology. 2005;11(1):1-10. doi:10.1080/13550280590900553
[7] Braunschweig D, Ashwood P, Krakowiak P, et al. Autism: Maternally derived antibodies specific for fetal brain proteins. NeuroToxicology. 2008;29(2):226-231. doi:10.1016/j.neuro.2007.10.010
[8] Emberti Gialloreti L, Mazzone L, Benvenuto A, et al. Risk and Protective Environmental Factors Associated with Autism Spectrum Disorder: Evidence-Based Principles and Recommendations. Journal of Clinical Medicine. 2019;8(2):217. doi:10.3390/jcm8020217
[9] Strömland K, Nordin V, Miller M, Akerström B, Gillberg C. Autism in Thalidomide Embryopathy: a Population Study. Developmental Medicine & Child Neurology. 1994;36(4):351-356. doi:10.1111/j.1469-8749.1994.tb11856.x
[10] Bromley RL, Mawer GE, Briggs M, et al. The prevalence of neurodevelopmental disorders in children prenatally exposed to antiepileptic drugs. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 2013;84(6):637-643. doi:10.1136/jnnp-2012-304270
[11] Kaplan YC, Keskin-Arslan E, Acar S, Sozmen K. Prenatal selective serotonin reuptake inhibitor use and the risk of autism spectrum disorder in children: A systematic review and meta-analysis. Reproductive Toxicology. 2016;66:31-43. doi:10.1016/j.reprotox.2016.09.013
[12] Kim JY, Son MJ, Son CY, et al. Environmental risk factors and biomarkers for autism spectrum disorder: an umbrella review of the evidence. The Lancet Psychiatry. 2019;6(7):590-600. doi:10.1016/S2215-0366(19)30181-6
[13] Ornoy A, Weinstein-Fudim L, Ergaz Z. Prenatal factors associated with autism spectrum disorder (ASD). Reproductive Toxicology. 2015;56:155-169. doi:10.1016/j.reprotox.2015.05.007
[14] Rutter M, Andersen-Wood L, Beckett C, et al. Quasi-autistic patterns following severe early global privation. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. 1999;40(4):537-549. doi:10.1017/S0021963099003935
[15] Signs and Symptoms of Autism Spectrum Disorders | CDC. https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/signs.html. Opublikowano: 2020
[16] James SN, Smith CJ. Early Autism Diagnosis in the Primary Care Setting. Seminars in Pediatric Neurology. 2020;35(100827):1-7. doi:10.1016/j.spen.2020.100827
[17] Kogan MD, Vladutiu CJ, Schieve LA, et al. The prevalence of parent-reported autism spectrum disorder among US children. Pediatrics. 2018;142(6):e20174161. doi:10.1542/peds.2017-4161
[18] Skonieczna-Żydecka K, Gorzkowska I, Pierzak-Sominka J, Adler G. The Prevalence of Autism Spectrum Disorders in West Pomeranian and Pomeranian Regions of Poland. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 2017;30(2):283-289. doi:10.1111/jar.12238
[19] Lundström S, Reichenberg A, Anckarsäter H, Lichtenstein P, Gillberg C. Autism phenotype versus registered diagnosis in Swedish children: Prevalence trends over 10 years in general population samples. BMJ (Online). 2015;350(350):h1961. doi:10.1136/bmj.h1961
[20] Doshi-Velez F, Ge Y, Kohane I. Comorbidity clusters in autism spectrum disorders: An electronic health record time-series analysis. Pediatrics. 2014;133(1). doi:10.1542/peds.2013-0819
[21] Keen D, Adams D, Simpson K, den Houting J, Roberts J. Anxiety-related symptomatology in young children on the autism spectrum. Autism. 2019;23(2):350-358. doi:10.1177/1362361317734692
[22] Mayes SD, Calhoun SL, Murray MJ, Zahid J. Variables Associated with Anxiety and Depression in Children with Autism. Journal of Developmental and Physical Disabilities. 2011;23(4):325-337. doi:10.1007/s10882-011-9231-7
[23] Oxelgren UW, Myrelid Å, Annerén G, et al. Prevalence of autism and attention-deficit–hyperactivity disorder in Down syndrome: a population-based study. Developmental Medicine and Child Neurology. 2017;59(3):276-283. doi:10.1111/dmcn.13217
[24] Goldman SE, Richdale AL, Clemons T, Malow BA. Parental sleep concerns in autism spectrum disorders: Variations from childhood to adolescence. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2012;42(4):531-538. doi:10.1007/s10803-011-1270-5
[25] Richdale AL, Schreck KA. Sleep problems in autism spectrum disorders: Prevalence, nature, & possible biopsychosocial aetiologies. Sleep Medicine Reviews. 2009;13(6):403-411. doi:10.1016/j.smrv.2009.02.003
[26] Bolton PF. Medical conditions in autism spectrum disorders. Journal of Neurodevelopmental Disorders. 2009;1(2):102-113. doi:10.1007/s11689-009-9021-z
[27] DiGuiseppi C, Hepburn S, Davis JM, et al. Screening for autism spectrum disorders in children with down syndrome: Population prevalence and screening test characteristics. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. 2010;31(3):181-191. doi:10.1097/DBP.0b013e3181d5aa6d
[28] Kalyva E, Kyriazi M, Vargiami E, Zafeiriou DI. A review of co-occurrence of autism spectrum disorder and Tourette syndrome. Research in Autism Spectrum Disorders. 2016;24:39-51. doi:10.1016/j.rasd.2016.01.007
[29] Kohane IS, McMurry A, Weber G, et al. The co-morbidity burden of children and young adults with autism spectrum disorders. PloS one. 2012;7(4). doi:10.1371/journal.pone.0033224
[30] Levy SE, Giarelli E, Lee LC, et al. Autism spectrum disorder and co-occurring developmental, psychiatric, and medical conditions among children in multiple populations of the United States. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. 2010;31(4):267-275. doi:10.1097/DBP.0b013e3181d5d03b
[31] Buie T, Campbell DB, Fuchs GJ, et al. Evaluation, diagnosis, and treatment of gastrointestinal disorders in individuals with ASDs: A consensus report. Pediatrics. 2010;125(SUPPL. 1). doi:10.1542/peds.2009-1878C
[32] Adams JB, Johansen LJ, Powell LD, Quig D, Rubin RA. Gastrointestinal flora and gastrointestinal status in children with autism - comparisons to typical children and correlation with autism severity. BMC Gastroenterology. 2011;11. doi:10.1186/1471-230X-11-22
[33] Vivanti G, Barbaro J, Hudry K, Dissanayake C, Prior M. Intellectual development in autism spectrum disorders: New insights from longitudinal studies. Frontiers in Human Neuroscience. 2013;7:354. doi:10.3389/fnhum.2013.00354
[34] Matson ML, Matson JL, Beighley JS. Comorbidity of physical and motor problems in children with autism. Research in Developmental Disabilities. 2011;32(6):2304-2308. doi:10.1016/j.ridd.2011.07.036
[35] Canitano R. Epilepsy in autism spectrum disorders. European Child and Adolescent Psychiatry. 2007;16(1):61-66. doi:10.1007/s00787-006-0563-2